U盘病毒大概是最烦人的病毒了,有时候虽然由于存在杀毒软件,U盘病毒不会发作,但是也会有一些安全隐患。这回,比尔盖子探索了U盘病毒,想出了对付U盘病毒的两个办法:

1.Windows系统存在一个删不掉文件夹的Bug

DOS命令集:

mkdir RECYCLER
cd RECYCLER
mkdir a..\\\
cd ..
mkdir autorun.inf
cd autorun.inf
mkdir a..\\\
cd ..

2.创建NTFS文件夹autorun.inf和RECYCLER,然后取消所有用户的访问权限,

具体原理,下回分解。